نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کتب در دست چاپ(آذر ماه 1395)

 
ردیف عنوان کتاب نام نویسنده تالیف/ترجمه مرحله چاپ کتاب
1 دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر دکتر سراج زاده ترجمه داوری
2 مدرسه پژوهش محور حسن رضا زین آبادی تالیف داوری
3 اخلاق اقتصادی از منظر کتاب وسنت غلامعلی معصومی نیا " داوری
4 تاریخ دیگری در روابط خارجی ایران علی منوری " اخذ مجوز چاپ
5 مدیریت بهره وری نیروی انسانی حسن رنگریز " تایید مولف جهت چاپ
6 تخصیص یافتگی دودمان جنسی و تعیین جنسیت در مهره داران هما کوچصفهانی تالیف تایید مولف جهت چاپ
7 هیدرو دینامیک رودخانه ای حجت مهر ایین ترجمه ویراستار
8 متفکران کلاسیک رفاه کرم حبیب پور " صفحه ارا
9 مدیریت بحران در نواحی روستایی وحید ریاحی تالیف داوری
10 آزولا و تالاب انزلی پریسا جنوبی تالیف صفحه آرایی
11 یک مسیر ساده به آنالیز محدب داده ها اکرم دهنوی ترجمه داوری
12 هیدرولوژی عملی و کاربردی محمد نخعی " داوری
13 حراج ها-نظریه ها و کاربرد علی ناظمی " داوری
14 ایروبیک حرکات کششی ونرمشی و با وسیله احمد زاکانی تالیف داوری
15 مارک شهرام قائدی-معصومه رمضانی ترجمه اخذ مجوز چاپ
16 حرکت شناسی-چاپ یبست وسوم فریدون تند نویس تالیف و ترجمه صفحه ارایی
17 مدیریت و مهندسی کیفیت جامع محمد علی سبحان اللهی تالیف داوری
18 ساخت نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها کریم مهری تالیف داوری
19 اصول حاکم بر اقتصاد از منظر قران حجت روح اللهی تالیف داوری
20 مدیریت استعداد در آموزش حسن رضا زین آبادی ترجمه داوری
21 introduction to public economic and fiscal doctrine مرتضی اسدی ترجمه داوری