نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کتب در دست چاپ(فروردین 1396)

 
ردیف عنوان کتاب نام نویسنده تالیف/ترجمه مرحله چاپ کتاب
1 دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر دکتر سراج زاده ترجمه داوری
2 اقتصاد کلان با رویکرد پیشرفته دکتر محمد نصر اصفهانی   داوری
3 کاربرد نرم افزار MATLAB در هیدروژئولوژی دکتر نخعی   داوری
4 مدیریت بهره وری نیروی انسانی حسن رنگریز " تایید مولف جهت چاپ
5 تخصیص یافتگی دودمان جنسی و تعیین جنسیت در مهره داران هما کوچصفهانی تالیف چاپ
6 هیدرو دینامیک رودخانه ای حجت مهر ایین ترجمه صفحه ارا
7 متفکران کلاسیک رفاه کرم حبیب پور " چاپ
8 آزولا و تالاب انزلی پریسا جنوبی تالیف چاپ
9 یک مسیر ساده به آنالیز محدب داده ها اکرم دهنوی ترجمه چاپ
10 هیدروژئولوژی عملی و کاربردی محمد نخعی " چاپ
11 حرکت شناسی-چاپ یبست وسوم فریدون تند نویس تالیف و ترجمه چاپ
12 مدیریت و مهندسی کیفیت جامع محمد علی سبحان اللهی تالیف داوری
13 مدیریت استعداد در آموزش حسن رضا زین آبادی ترجمه داوری
14 introduction to public economic and fiscal doctrine مرتضی اسدی ترجمه داوری
15 مدیریت منابع انسانی- چاپ پنجم حسن رنگریز تالیف اخذ مجوز وزارت ارشاد