تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم پایه تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم پایه

مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره...
مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره داران/ دکتر هما محسنی کوچصفهانی- دکتر پروانه هواسی

یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربرد...
یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربردها ترجمه دکتر اکرم دهنو خلجی

آزولا وتالاب انزلی
آزولا و تالاب انزلی / دکتر پریسا جنوبی، محمد مهدی امیری خوریه

هیدروژئولوژی عملی و کاربردی
هیدورژئولوژی عملی وکاربردی/ دکتر محمد نخعی-سعید محمد زاده هاوستینی