اطلاعیه -اقتصاد مقاومتی

 

به اطلاع اعضاءهیات علمی و نخبگان علوم اقتصادی دانشگاه می رساند

معاونت امور پژوهش وفناوری(اداره انتشارات) از چاپ کتابهایی با مضمون "اقتصاد مقاومتی"

استقبال می نماید.