انتشارشماره جدید (23) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند:

شماره بهار فصلنامه علمی_پژوهشی تحقیقات مدلسازی اقتصادی (سال ششم- شماره 23) چاپ شد.