انتشار شماره جدید فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند

شماره جدید فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (دوره 6، شماره 24) منتشر شد.