نظریه انسجام و پیوستگی وکاربست آن در تحلیل متون

 

 
(غزل حافظ وسعدی)