پژوهشکده بیمه

 

طرح ترویج فرهنگ کتابخوانی تخصصی صنعت بیمه

65 عنوان کتب تخصصی مرتبط با صنعت بیمه

تخفیف 30 درصدی 55 عنوان کتاب

در دانشکده های: اقتصاد، علوم مالی، مدیریت

95/8/22 لغایت95/8/25