امتیار ویژه برای گرنت ترفیع و ارتقاء اعضای هیئت علمی

 

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی میر ساند:

با عنایت به اختصاص امتیاز ویژه برای چاپ کتاب در آئین نامه گرنت ترفیع و ارتقاءاعضای هیئت علمی مرکز نشر دانشگاه آمادگی خود را برای پذیرش اثر اعضای محترم هیئت علمی جهت قرار گرفتن در فرایند داوری و چاپ اعلام می دارد.