شرکت انتشارات خوارزمی در سی امین نمایشگاه کتاب

 

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

انتشارات خوارزمی

سالن ناشران دانشگاهی

سالن 105-غرفه 94