ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
2
سیدمحمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
3
مرتضی فتحی زاده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی فلسفه
4
محمدباقر فتحی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
5
محمـدنقی فراهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
6
ناصر فرشادگهر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
7
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
8
مجید فشاری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
9
حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
10
محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
11
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و زبان ها
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
12
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و زبان ها
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
13
شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
14
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی بانک ، بیمه و گمرک
15
یحیی قائدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
16
مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
17
مهرداد قائمی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
18
صلاح الدین قادری
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
19
سید عبداله قاسم تبار کاشی کلا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
20
علی اصغر قاسمی سیانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
21
مجید قاسمی سیانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
22
طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
23
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
24
علیرضا قبادی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
25
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
26
وانیک قلی پور
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
27
علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
28
عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
29
مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
30
فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
اولین
قبلی
1
...