توانمندسازی بیمه شدگان

توانمندسازی بیمه شدگان

رویکردی در نظام سلامت ایران

 

مؤلفان: حمیدرضا ایزدبخش، بهمن برزگر، مرضیه زرین بال ماسوله،

سعید عطایی پور، نسیم غنبر پور طهرانی، انوشیروان محسنی بندپی

 

نوبت و سال چاپ:اول،1394