ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
اداره انتشارات

گروه علوم انسانی

img_yw_news
مجموعه مقالات مخاطرات محیطی
تاریخ انتشار:سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
مجموعه مقالات مخاطرات /مجری پژوهش: قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
img_yw_news
متفکران کلاسیک رفاه
تاریخ انتشار:یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
متفکران کلاسیک رفاه / ترجمه دکتر حبیب پور گتابی
img_yw_news
مجموعه مقالات اولین همایش فلسفه اسلامی
تاریخ انتشار:یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو
img_yw_news
حرکت شناسی
تاریخ انتشار:یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
img_yw_news
مدیریت منابع انسانی
تاریخ انتشار:یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدیریت منابع انسانی- چاپ پنجم
img_yw_news
تاریخ «دیگری» در روابط خارجی ایران
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
تاریخ«دیگری» در روابط خارجی ایران
img_yw_news
مارک
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
مارک داستان فلسفی برای دانش آموزان پایه 11 و 12 بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان مترجمان: یحیی قائدی، معصومه رمضانی
img_yw_news
نظارت اموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
مترجم: دکتر بیژن عبد الهی
img_yw_news
استراتژی در عمل
تاریخ انتشار:شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
راهنمای فعالان در کسب وکار به تفکر استراتژیک
img_yw_news
درک رشد اقتصادی
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
نظریه و آزمودن نوین مؤلف: جاتی سنگوپتا مترجمان: دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر
img_yw_news
گفتمانی دیگر از توسعه در ایران
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
بر اساس تجربه های توسعه پس از انقلاب اسلامی مولف : دکتر حمزه نوذری نوبت وسال چاپ: اول، 1394
img_yw_news
حسابرسی مالیاتی
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
محمد علی بیگ پور- بازنگری بر اساس اصلاحیه مصوب 94/4/31 قانون مالیات مستقیم
img_yw_news
نظریه اقتصاد خرد-جلد اول
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
مترجمان: دکتر سیاب ممی پور- دکترداود بهبودی نوبت وسال چاپ: اول، 1394
img_yw_news
رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
Rural Planning Approaches of Iran from Localization Perspectiveرویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی مولف: دکتر حسن افراخته
img_yw_news
نظریه انسجام و پیوستگی وکاربست آن در تحلیل متون
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
Cohesion and Coherence Theory and Utilize of it in the Texts Analysisنظریه انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون (غزل حافظ وسعدی) مولف: دکتر طاهره ایشانی
img_yw_news
حسابداری دولتی
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
با تجدید نظر کامل مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی