اداره انتشارات- رئیس اداره انتشارات
معرفی رئیس اداره انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/17 | 

دکتر احمد رضا بردبار

سوابق علمی

     تلفن: ۳-۸۶۰۷۰۹۰۲-۰۲۱
              داخلی ۱۱۲

     فکس: ۸۸۸۲۵۵۸۰-۰۲۱

 نشانی پست الکترونیک: 

bordbarkhu.ac.ir
bordbar.argmail.com

                      

نشانی مطلب در وبگاه اداره انتشارات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=89.6526.17021.fa
برگشت به اصل مطلب