اداره انتشارات- همکاران
همکاران اداره انتشارات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/19 | 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شــــــــــــماره تماس

نشانی دفتر

رایانامه

صدیقه عرب بنابچی  کارشناس اداره انتشارات

۰۲۱-۸۶۰۷۰۹۰۲-۳
داخلی  ۱۱۵

تهران-خ سمیه-ابتدای خ خاقانی-ساختمان اداری -طبقه دهم

Arab_sobhanyahoo.com
زهره اسدی کارشناس مسئول اداره انتشارات ۰۲۱-۸۶۰۷۰۹۰۲-۳
داخلی ۱۱۵
تهران-خ سمیه-ابتدای خ خاقانی-ساختمان اداری -طبقه دهم zoasadigmail.com
فاطمه منظور کارشناس اداره انتشارات ۰۲۱-۸۶۰۷۰۹۰۲-۳
داخلی ۱۱۳
تهران-خ سمیه-ابتدای خ خاقانی-ساختمان اداری -طبقه دهم f_manzouryahoo.com
معصومه دهقانی‌پور کارشناس مجلات ۰۲۱-۸۶۰۷۰۹۰۲-۳
داخلی ۱۱۳
تهران-خ سمیه-ابتدای خ خاقانی-ساختمان اداری -طبقه دهم emr_journalyahoo.com
رضا غلام ازاد متصدی فروشگاه کتاب ۸۸۳۱۱۸۶۶
۸۱۵۸۴۴۸۳
خ سمیه-خ خاقانی-جنب ساختمان مرکزی دانشگاه خوارزمی-مرکز فروش انتشارات دانشگاه ۰۹۱۲۵۶۸۱۰۰۴

نشانی مطلب در وبگاه اداره انتشارات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=89.8927.38070.fa
برگشت به اصل مطلب